Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор виконавчий       Петренко Сергiй Вiкторович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 31.12.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма Березанська птахофабрика"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
30698067
1.4. Місцезнаходження емітента
Київська, Баришiвський, 07534, село Садове, Комсомольська
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(04576) 2-03-90, (044) 228-42-71 (04576) 2-03-90
1.6. Електронна поштова адреса емітента
secretary@pfberezan.com.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 07.12.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у   05.12.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://eggs.kiev.ua/richnij-zvit в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента
6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма Березанська птахофабрика"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ "Агрофiрма Березанська птахофабрика"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
07534
3.1.5. Область, район
Київська, Баришiвський
3.1.6. Населений пункт
село Садове
3.1.7. Вулиця, будинок
Комсомольська
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
3.2.2. Дата державної реєстрації
05.04.2000
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Баришiвська районна державна адмiнiстрацiя Київської областi
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
1000000
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "ВiЕйБi Банк"
3.3.2. МФО банку
380537
3.3.3. Поточний рахунок
26000880000102
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "ВiЕйБi Банк"
3.3.5. МФО банку
380537
3.3.6. Поточний рахунок
26000880000102
3.4. Основні види діяльності
01.47 Розведення свiйської птицi
01.50 змiшане сiльське господпрство
46.39 неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування , тютюновими виробами та напоями
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом 592464 15.11.2011 Мiнiстерство транспорту та зв»язку України необмежений
Опис Дiя необмежена
 
3.8. Інформація про органи управління емітента
Управлiння Товариством здiйснюється:
- Вищим органом Товариства є Загальнi збори.
Правомочнiсть Загальних зборiв та порядок прийняття ними рiшень, порядок та строки їх скликання визначаються вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.
- Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Дирекцiя. Склад i компетенцiя Дирекцiї, порядок проведення його роботи визначаються вiдповiдно до законодавства, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.
- Проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснює Ревiзор. Порядок його роботи визначаються вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Закрите акцiонерне товариство «РИФ» 20742270 03150Україна м.Київ Антоновича 51.000000000000
Птахiвниче закрите акцiонерне товариство «Березанське» 00852430 07354Україна село Садове Комсомольська, 15 49.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова кiлькiсть -318 чоловiк, позаштаьтнi-2.Фонд оплати працi за звiтнiй перiод складає 14 213 522,08 гривень, фонд оплати працi зменшився вiдносно попереднього року.Зменшення вiдбулося внаслiдок структурних змiн та скорочення адмiнiстративних посад.Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, у звязку з чим проводиться постiйне навчання працiвникiв їх керiвниками безпосередньо на робочих мiсцях, а при потребi iз вiдривом вiд виробництва.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
директор виконавчий
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петренко Сергiй Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 515967 22.03.1997 Баришивський РВ ГУ МВС України в Київськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1964
6.1.5. Освіта**
Вища, Бiлоцеркiвський сiльськогосподарський iнститут iм.ПюЛюПогребняка-ветеринарiя
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
13
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ «Агрофiрма Березанська птахофабрика» заступник голови правлiння
6.1.8. Опис
уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Дирекцiї Товариства, визначати напрямки поточної дiяльностi Товариства, затверджувати оперативнi плани роботи та здiйснювати контроль за їх виконанням, органiзовувати господарську дiяльнiсть Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi, вирiшувати загальнi питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв, заслуховувати звiти посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i приймати рiшень по них, здiйснювати керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечувати виконання покладених на них завдань.
- вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України;
- розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Дирекцiї;
- винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства);
- органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
- вiдкриття рахункiв у банкiвських установах;
- видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства;
- розпорядження коштами та майном Товариства;
- право першого пiдпису на фiнансових документах;
- вчинення вiд iменi Товариства правочинiв та укладання (пiдписання) вiд iменi Товариства будь-яких договорiв (угод, контрактiв та т.п.) включаючи кредитнi, фiнансовi, iпотеки, застави, поруки, оренди, фiнансового лiзингу, купiвлi-продажу нерухомого майна та т.п. без обмеження щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод);
- прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до них заходiв заохочення та стягнення; визначення (конкретизування) сфер їх компетенцiї, прав i вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; приймання будь-яких iнших кадрових рiшень (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; призначення та укладання вiд iменi Товариства трудових договорiв з керiвниками фiлiй та представництв Товариства, внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв Товариства;
- заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;
- подання претензiй та позовних заяв вiд iменi Товариства до українських та iноземних фiзичних i юридичних осiб згiдно з чинним законодавством;
- видача доручень (довiреностей) на укладання угод, договорiв та контрактiв на здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства. Директор виконавчий Товариства не може передати довiренiй особi бiльше повноважень нiж є в його компетенцiї;
- призначення осiб, якi мають право пiдпису на фiнансових документах та документах звiтностi;
- здiйснення iнших повноважень, що вiднесенi до його компетенцiї згiдно з цим Статутом та рiшеннями Загальних зборiв Товариства.
- виконання iнших повноважень та функцiй, якi випливають з цього Статуту, законодавства України або переданi йому за рiшенням Дирекцiї Товариства
У разi неможливостi виконання Президентом своїх повноважень його обов?язки виконує Директор виконавчий.Розмiр виплаченої винагороди(заробiтної плати) за 2012 рiк- 359 694,95 грн. у персональному складi не вiдбувалось.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Парчинський Iгор Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СН 416225 21.03.1997 Радянський РУГУ МВС В М.Києвi
6.1.4. Рік народження**
1977
6.1.5. Освіта**
вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет – облiк i аудит
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
12
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер Центру державного земельного кадастру в Київськiй областi
6.1.8. Опис
забезпечує ведення бухгалтерського облiку. дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України»Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, вимагає вiд усiх пiдроздiлiв та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядкуоформлення та подання до облiку первинних документiв, забезпечує достовiрнiсть нарахування податкiв за погодження керiвника, забезпечує перерахування до бюджету, контроль за веденням касових операцiй, рацiональним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, автоматизацiю облiку, за погодженням з керiвником перераховує кошти за податками, поточнi платежi, забезпечує оптимальну структуру бухгалтерiї, пiдвищує професiональний рiвень, забезпечує лiтературою.Розмiр виплаченої винагороди(заробiтної плати) за 2012 рiк- .Змiн у 102 109969,19 грн. персональному складi не вiдбувалось.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
32547075 14.07.2003 Миронiвська районна державна адмiнiстрацiя
До компетенцiї належить-перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, укладених договорiв, правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства, перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi, аналiз фiнансового стану Товариства, розрахункiв з бюджетом, оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарської дiяльностi товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
президент
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Захарчук Валентин Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
МО 0618881 10.04.1996 Горностаївським РУ ГУ МВС в Херсонськiй областi
6.1.4. Рік народження**
1943
6.1.5. Освіта**
вища, економiчна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
24
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав** Птахiвниче закрите акцiонерне товариство «Березанське». директор
6.1.8. Опис
- розпорядження будь-яким майном Товариства, включаючи його грошовi кошти та нерухоме майно, без обмеження сум;
- вчинення вiд iменi Товариства правочинiв та укладання (пiдписання) вiд iменi Товариства будь-яких договорiв (угод, контрактiв та т.п.) включаючи кредитнi, фiнансовi послуги, iпотеки, застави, поруки, оренди, фiнансового лiзингу, купiвлi-продажу нерухомого майна та т.п. без обмеження щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод);
- укладання вiд iменi Товариства значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства виключно на пiдставi та пiсля прийняття рiшення щодо такого правочину Загальними зборами Товариства;
- прийняття на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосування до них заходiв заохочення та стягнення; визначення (конкретизування) сфер їх компетенцiї, прав i вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; приймання будь-яких iнших кадрових рiшень (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; призначення та укладання вiд iменi Товариства трудових договорiв з керiвниками фiлiй та представництв Товариства, внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв Товариства;
- видача наказiв та розпоряджень, iнших актiв з питань дiяльностi Товариства, що входять до компетенцiї виконавчого органу Товариства;
органiзовує роботу Дирекцiї, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Президент вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Дирекцiї i Товариства, координацiю дiяльностi Дирекцiї iз колегiальними органами Товариства. Президент має право надавати пропозицiї Загальним зборам Товариства за всiма напрямками дiяльностi Товариства.
На пiдставi рiшень, прийнятих Дирекцiєю, Президент видає накази та розпорядження, обов?язковi для виконання Директором виконавчим та всiма працiвниками Товариства. Накази та розпорядження Президента зберiгаються за мiсцезнаходженням Товариства i можуть бути виданi для ознайомлення акцiонерам за їх вимогою.
видача доручень (довiреностей) на здiйснення правочинiв в тому числi на укладання будь-яких договорiв (угод, контрактiв) та на здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства;
- вiдкриття рахункiв у банках (чи доручення це iншiй особi);
- подання претензiй та позовних заяв вiд iменi Товариства до українських та iноземних фiзичних i юридичних осiб згiдно з чинним законодавством;
- прийняття рiшення про випуск Товариством облiгацiй;
- прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
- iншi питання вiднесенi законодавством та Статутом до компетенцiї виконавчого органу (в тому числi якi вiднесенi до компетенцiї Директора виконавчого Товариства), за винятком тих, що належать до компетенцiї Загальних зборiв та Ревiзора Товариства
виплаченої винагороди(заробiтної плати) за 2012 рiк- немав.Змiн у персональному складi не вiдбувалось.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ревiзор Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Меркаба» АОО 32547075 06.12.2013 Миронiвська районна державна адмiнiстрацiя в Київськiй областi 31.08.2011 100000 100.00000000000 100000 0 0 0
Усього 100000 100.00000000000 100000 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 10.04.2013 10.04.2013 10.04.2013 10.04.2013
Дата виплати дивідендів 10.04.2013 10.04.2013
Опис

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю»Фондова компанiя»Фаворит»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23730178
Місцезнаходження 03067 Україна м. Київ Солом»янський м. Київ Гарматна, будинок 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ№533968
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.05.2010
Міжміський код та телефон 044 458-05-45
Факс 044 458-14-09
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача
Опис Опис 20.05.2010

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ Б.Грiнченка,буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.05.2010
Міжміський код та телефон 044 279-10-78
Факс 044 377-70-16
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
Опис Опис 19.09.2006

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вдповiдальнiстю «Сторно»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21538169
Місцезнаходження 03055 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Ванди Василевської буд.7 оф 705
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво АПУ № 0117
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.10.2010
Міжміський код та телефон 044 572-72-13
Факс 044 572-72-13
Вид діяльності аудиторськi послуги
Опис Опис 04.11.2010

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вдповiдальнiстю «Сторно»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21538169
Місцезнаходження 03055 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Ванди Василевської буд.7 оф 705
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво АПУ № 0117
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.10.2010
Міжміський код та телефон 044 572-72-13
Факс 044 572-72-13
Вид діяльності аудиторськi послуги
Опис Опис 04.11.2010

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.08.2011 359/10/1/11 Управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi UA4000127765 Бездокументарні іменні 10.000 100000 1000000.000 100.000000000000
Опис Органiзована торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi, додатковi емiсiї протягом звiтного перiоду не проводились.Iншi цiннi папери не випускались
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Текст аудиторського висновку
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 97859.000 1196.000 99055.000
будівлі та споруди 46122.000 0.000 44544.000
машини та обладнання 27335.000 0.000 27335.000
транспортні засоби 2240.000 0.000 2240.000
інші 22162.000 0.000 22162.000
2. Невиробничого призначення: 2549.000 0.000 2549.000
будівлі та споруди 2549.000 0.000 2549.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 0.000 0.000 0.000
інші 0.000 0.000 0.000
Усього 0.000 0.000 0.000
Опис
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 0.000
Статутний капітал (тис. грн.) 0.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0.000
Опис
Висновок
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 0.000 X X
Усього зобов'язань X 0.000 X X
Опис:

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1
2
3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)
Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Ні

Кількість членів ревізійної комісії осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Ні Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Ні
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Ні Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Ні Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Ні Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Ні Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть):
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть)

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 06.12.2013 ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 02 | 04
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма Березанська птахофабрика" за ЄДРПОУ 30698067
Територія за КОАТУУ 3220286601
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ
Орган державного управління за КОДУ 07794
Вид економічної діяльності за КВЕД 01.24.0
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса с. Садове, Баришiвський район, Київська обл.
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 18 496
- первісна вартість 011 44 664
- накопичена амортизація 012 ( 26 ) ( 168 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 94 164
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 101604 117312
- первісна вартість 031 162091 189808
- знос 032 ( 60487 ) ( 72496 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035
- первісна вартість 036
- накопичена амортизація 037 ( ) ( )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
- інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 101716 117972
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 11102 10549
Поточні біологічні активи 110 66514 65173
Незавершене виробництво 120 720 886
Готова продукція 130 1812 1577
Товари 140 106 79
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 18163 20715
- первісна вартість 161 18163 20715
- резерв сумнівних боргів 162 ( ) ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 381 91
- за виданими авансами 180 3000 6990
- з нарахованих доходів 190
- із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 48445 38936
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 8189 7781
- у т.ч. в касі 231 75 92
- в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 6059 6666
Усього за розділом II 260 164491 159443
III. Витрати майбутніх періодів 270 5 11
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 266212 277426
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1000 1000
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 13303 13305
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 57261 72122
Неоплачений капітал 360 ( ) ( )
Вилучений капітал 370 ( ) ( )
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 71564 86427
Частка меншості 385
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Цільове фінансування 420
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421
Усього за розділом II 430
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 30516 23868
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470 1063 4709
Усього за розділом III 480 31579 28577
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 23035 23090
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 60
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 77984 76266
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 33032 28368
- з бюджетом 550 33 75
- з позабюджетних платежів 560
- зі страхування 570 173 220
- з оплати праці 580 496 479
- з учасниками 590
- із внутрішніх розрахунків 600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 28316 33864
Усього за розділом IV 620 163069 162422
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 266212 277426
Примітки
Керівник Петренко С.В.
Головний бухгалтер Парчинський I.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма Березанська птахофабрика" за ЄДРПОУ 30698067
Територія за КОАТУУ 3220286601
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ 07794
Вид економічної діяльності за КВЕД 01.24.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 218491 180844
Податок на додану вартість 015 33562 28381
Акцизний збір 020 ( ) ( )
025 ( ) ( )
Інші вирахування з доходу 030 ( ) ( )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 184929 152463
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 137975 ) ( 133911 )
Валовий:
- прибуток 050 46954 18552
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 67589 105657
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 224107 101442
Адміністративні витрати 070 ( 9872 ) ( 7586 )
Витрати на збут 080 ( 16324 ) ( 14211 )
Інші операційні витрати 090 ( 68015 ) ( 82506 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 2221 ) ( 78351 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 20332 19906
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 1 1
Інші доходи 130 192 25
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131
Фінансові витрати 140 ( 5625 ) ( 7381 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( ) ( )
Інші витрати 160 ( 39 ) ( 2578 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 14861 9973
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( ) ( )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( ) ( )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 14861 9973
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 241
- витрати 205 ( ) ( )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( ) ( )
Частка меншості 215
Чистий:
- прибуток 220 14861 10214
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 118699 123784
Витрати на оплату праці 240 14307 14857
Відрахування на соціальні заходи 250 5570 5958
Амортизація 260 29568 11109
Інші операційни витрати 270 68015 82506
Разом 280 236159 238214
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340
Примітки
Керівник Петренко С.В.
Головний бухгалтер Парчинський I.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 21
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма Березанська птахофабрика" за ЄДРПОУ 30698067
Територія за КОАТУУ 3220286601
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ 07794
Вид економічної діяльності за КВЕД 01.24.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 196858 160073
Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020 30624 30624
Повернення авансів 030 40844
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 6 5
Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 1380 43
Отримання субсидій, дотацій 050
Цільового фінансування 060 25 1373
Борників неустойки (штрафів, пені) 070
Інші надходження 080 1174 1174
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 177324 ) ( 130314 )
Авансів 095 ( 3841 ) ( 3142 )
Повернення авансів 100 ( 44025 ) ( 19886 )
Працівникам 105 ( 11295 ) ( 11807 )
Витрат на відрядження 110 ( 432 ) ( 64 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 83 ) ( 179 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 5787 ) ( 5995 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 2237 ) ( 2494 )
Цільових внесків 140 ( ) ( )
Інші витрачання 145 ( 15978 ) ( 5489 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 9909 13922
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 9909 13922
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180
- необоротних активів 190 155
- майнових комплексів 200
Отримані:
- відсотки 210 8 9
- дивіденди 220
Інші надходження 230
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( ) ( )
- необоротних активів 250 ( 7144 ) ( 7425 )
- майнових комплексів 260 ( ) ( )
Інші платежі 270 ( ) ( )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -7136 -7261
Рух коштів від надзвичайних подій 290 241 241
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -6895 -7020
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320 28543 46035
Інші надходження 330
Погашення позик 340 ( 31716 ) ( 52688 )
Сплачені дивіденди 350 ( ) ( )
Інші платежі 360 ( ) ( )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -3173 -6653
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -3173 -6653
Чистий рух коштів за звітній період 400 -159 249
Залишок коштів на початок року 410 7940 7587
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420
Залишок коштів на кінець року 430 7781 7836
Примітки
Керівник Петренко С.В.
Головний бухгалтер Парчинський I.В.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма Березанська птахофабрика" за ЄДРПОУ 30698067
Територія за КОАТУУ 3220286601
Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ 07794
Вид економічної діяльності за КВЕД 01.24.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 1000 13303 57261 71564
Коригування:
Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок 030
Інші зміни 040
Скоригований залишок на початок року 050 1000 13303 57261 71564
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060
Уцінка основних засобів 070 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Дооцінка незавершеного будівництва 080
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів 110 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 14861 14861
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування до резервного капіталу 160
170
Внески учасників:
Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості з капіталу 190
200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання викуплений акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260
Безкоштовно отримані активи 270 2 2
280
Разом змін в капіталі 290 2 2
Залишок на кінець року 300 13305 72122 86427
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування природними ресурсами 010
Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об'єкти промислової властивості 040
Авторське право та суміжні з ним права 050
060
Інші нематеріальні активи 070 44 26 1 18 619 124 664 168
Разом 080 44 26 1 18 619 124 664 168
Гудвіл 090
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)
II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на поліпшення земель 110
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 65737 17066 375 2470 7372 1466 73484 21002 127 27
Машини та обладнання 130 62672 35337 905 27 12 4573 35923 5324 99473 45222
Транспортні засоби 140 7043 3607 5265 328 320 513 -42 11938 3800 5740
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 1245 578 294 8 3 116 1532 692
Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180 25296 3806 170 14 6 4771 -22204 -6914 3247 1656
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 98 93 64 28 28 59 134 124
Тимчасові (нетитульні) споруди 210
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні активи 250
Разом 260 162091 60487 7073 405 369 12502 21049 -124 189808 72496 5740 127 27
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 2549
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 515
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 5
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 2234
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 1193
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)
III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 1349
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 5695 149
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 49 15
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 51
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320
Інші 330
Разом 340 7144 164
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довгострокові поточні
1 2 3 4 5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350
дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380
акції 390
облігації 400
інші 410
Разом (розд. А + розд. Б) 420
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою вартістю (423)
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)
V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 21 48
Операційна курсова різниця 450 303 1045
Реалізація інших оборотних активів 460 112 43
Штрафи, пені, неустойки 470 3
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480
Інші операційні доходи і витрати 490 67153 66876
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X
непродуктивні витрати і втрати 492 X
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500
дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 X
Проценти 540 X 5625
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560 1
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570
Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600 293
Безоплатно одержані активи 610 2 X
Списання необоротних активів 620 X 2285
Інші доходи і витрати 630 23
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633)
VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Каса 640 92
Поточний рахунок у банку 650 626
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 7000
Грошові кошти в дорозі 670 63
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690 7781
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750
760
770
Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780
VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 390
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 65
Паливо 820 365
Тара і тарні матеріали 830 4966
Будівельні матеріали 840 55
Запасні частини 850 2529
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 1315
Поточні біологічні активи 870 65173
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 864
Незавершене виробництво 890 720
Готова продукція 900 1577
Товари 910 80
Разом 920 78099
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
Балансу запаси, призначені для продажу (926)
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 20715 20715
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 38936 11408 27528
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952)
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 8
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 8
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980
XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120
- валова замовникам 1130
- з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160
XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220
- на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230
- на кінець звітного року 1235
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 7283
Використано за рік - усього 1310 7144
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 5695
- з них машини та обладнання 1313 1397
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 51
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315
1316
1317
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності Вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року Залишок на початок року Надійшло за рік Зміни вартості за рік Вибуло за рік Залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410
робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413
1414
інші довгострокові біологічні активи 1415
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 66626 X 84834 86286 X X 25220 25219 65173 X 65173 65173
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 X X X X
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 X X X X
1423 X X X X
інші поточні біологічні активи 1424 66626 X 84834 86286 X X 25220 25219 65173 X 56173 65173
Разом 1430 66626 84834 86286 25220 25219 65173 65173 65173

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 424 ( 424 ) 200 ( ) ( )
зернові і зернобобові 1510 ( ) ( ) 357 ( 194 ) 159 200
з них: пшениця 1511 ( ) ( ) ( )
соя 1512 ( ) ( ) ( )
соняшник 1513 ( ) ( ) ( )
ріпак 1514 ( ) ( ) ( )
цукрові буряки (фабричні) 1515 ( ) ( ) ( )
картопля 1516 ( ) ( ) ( )
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 ( ) ( ) ( )
інша продукція рослинництва 1518 424 ( 224 ) 200 ( ) 357 ( 198 ) 159 200
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 ( ) ( ) ( )
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 132723 ( 132723 ) 129785 ( ) 174710 ( 132435 ) 42275 502
приріст живої маси - усього 1530 ( ) ( ) ( )
з нього: великої рогатої худоби 1531 ( ) ( ) ( )
свиней 1532 ( ) ( ) ( )
молоко 1533 ( ) ( ) ( )
вовна 1534 ( ) ( ) ( )
яйця 1535 129785 ( 129785 ) 129785 ( ) 171270 ( 129497 ) 41773
інша продукція тваринництва 1536 ( ) ( ) ( )
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 ( ) ( ) ( )
продукція рибництва 1538 ( ) ( ) ( )
1539 2938 ( 2938 ) ( ) 3440 ( 2938 ) 502 502
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 133147 ( 132947 ) 129985 ( ) 175067 ( 132629 ) 42434 702

Керівник Петренко С.В.
Головний бухгалтер Парчинський I.В.