Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор виконавчий       Слободянюк Сергiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 10.07.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма Березанська птахофабрика"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30698067
4. Місцезнаходження
Баришiвський, 07534, село Садове, Комсомольська, 15
5. Міжміський код, телефон та факс
(04576)2-03-90, (044) 228-42-71 (04576)2-03-90
6. Електронна поштова адреса
secrertary@pfberezan.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 10.07.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у "Бюлетень. Цiннi папери України"   10.07.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://eggs/kiev.ua/richnij-zvit в мережі Інтернет 10.07.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство X
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) X
33. Примітки

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма Березанська птахофабрика"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
13271200000000023
3. Дата проведення державної реєстрації
16.03.2012
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
1000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
258
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
01.47 Розведення свiйської птицi
01.50 Змiшане сiльське господарство
46.39 Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування
10. Органи управління підприємства
Управлiння Товариством здiйснюється: - Вищим органом Товариства є Загальнi збори. Правомочнiсть Загальних зборiв та порядок прийняття ними рiшень, порядок та строки їх скликання визначаються вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства. - Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Дирекцiя. Склад i компетенцiя Дирекцiї, порядок проведення його роботи визначаються вiдповiдно до законодавства, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства. - Проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства здiйснює Ревiзор. Порядок його роботи визначаються вiдповiдно до чинного законодавства, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Акцiонерний Банк "Укргазбанк"
2) МФО банку
320478
3) поточний рахунок
260002557
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Акцiонерний Банк "Укргазбанк"
5) МФО банку
320478
6) поточний рахунок
260002557.980

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом 592464 15.11.2011 Мiнiстерство транспорту та зв'язку України Необмежена
Опис Дiя необмежена
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор виконавчий
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Слободянюк Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
КИ 02778/1131 10.11.2010 УГIРФО ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
8) дата обрання та термін, на який обрано
02.08.2013 по теперiшнiй час
9) Опис
уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв та Дирекцiї Товариства, визначати напрямки поточної дiяльностi Товариства, затверджувати оперативнi плани роботи та здiйснювати контроль за їх виконанням, органiзовувати господарську дiяльнiсть Товариства, фiнансування, ведення облiку та складання звiтностi, вирiшувати загальнi питань добору, розстановки та перепiдготовки кадрiв, заслуховувати звiти посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i приймати рiшень по них, здiйснювати керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств Товариства, забезпечувати виконання покладених на них завдань.
- вирiшення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- визначення посадових окладiв, форм та систем оплати працi працiвникiв Товариства та iнших осiб, що залучаються до роботи згiдно iз законодавством України;
- розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв чи Дирекцiї;
- винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi працiвникiв Товариства (за винятком посадових осiб Товариства);
- органiзацiя поточного контролю за оперативною дiяльнiстю Товариства;
- вiдкриття рахункiв у банкiвських установах;
- видача наказiв та розпоряджень з питань дiяльностi Товариства;
- розпорядження коштами та майном Товариства;
- право першого пiдпису на фiнансових документах;
- вчинення вiд iменi Товариства правочинiв та укладання (пiдписання) вiд iменi Товариства будь-яких договорiв (угод, контрактiв та т.п.) включаючи кредитнi, фiнансовi, iпотеки, застави, поруки, оренди, фiнансового лiзингу, купiвлi-продажу нерухомого майна та т.п. без обмеження щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод);
- прийняття на роботу та звiльнення працiвникiв Товариства, застосування до них заходiв заохочення та стягнення; визначення (конкретизування) сфер їх компетенцiї, прав i вiдповiдальностi працiвникiв Товариства; приймання будь-яких iнших кадрових рiшень (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; призначення та укладання вiд iменi Товариства трудових договорiв з керiвниками фiлiй та представництв Товариства, внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв Товариства;
- заслуховування звiтiв посадових осiб дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства;
- подання претензiй та позовних заяв вiд iменi Товариства до українських та iноземних фiзичних i юридичних осiб згiдно з чинним законодавством;
- видача доручень (довiреностей) на укладання угод, договорiв та контрактiв на здiйснення iнших дiй вiд iменi Товариства. Директор виконавчий Товариства не може передати довiренiй особi бiльше повноважень нiж є в його компетенцiї;
- призначення осiб, якi мають право пiдпису на фiнансових документах та документах звiтностi;
- здiйснення iнших повноважень, що вiднесенi до його компетенцiї згiдно з цим Статутом та рiшеннями Загальних зборiв Товариства.
- виконання iнших повноважень та функцiй, якi випливають з цього Статуту, законодавства України або переданi йому за рiшенням Дирекцiї Товариства
У разi неможливостi виконання Президентом своїх повноважень його обов'язки виконує Директор виконавчий.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Безик Альона Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СМ 270828 07.12.2000 Баришiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Неповна вища
6) стаж керівної роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Березанський комбiкормовий завод; посада - бухгалтер.
8) дата обрання та термін, на який обрано
05.08.2013 по теперiшнiй час
9) Опис
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку. дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України»Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, вимагає вiд усiх пiдроздiлiв та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядкуоформлення та подання до облiку первинних документiв, забезпечує достовiрнiсть нарахування податкiв за погодження керiвника, забезпечує перерахування до бюджету, контроль за веденням касових операцiй, рацiональним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв, автоматизацiю облiку, за погодженням з керiвником перераховує кошти за податками, поточнi платежi, забезпечує оптимальну структуру бухгалтерiї, пiдвищує професiональний рiвень, забезпечує лiтературою.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не займає.
До компетенцiї належить-перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, укладених договорiв, правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства, перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi, аналiз фiнансового стану Товариства, розрахункiв з бюджетом, оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарської дiяльностi товариства.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ревiзор Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Меркаба" АОО 32547075 06.02.2013 Миронiвська районна державна адмiнiстрацiя в Київськiй областi 31.08.2011 100000 100.00000000000 100000 0 0 0
Усього 100000 100000 100000 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
PENTAMORFO LIMITED (ПЕНТАМОРФО ЛIМIТЕД) НЕ 304144 2003 Кiпр Нiкосiя Iфiгенiас 63 Агiас Софiас 12.оф.101 20.0000 20 0 0 0 0
PROSCAR TRADING LIMITED (ПРОСКАР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД) НЕ 213931 1010 Кiпр Костакi Пантелiдi Нiкосiя Споруда Колокасiдес, 1 20.0000 20 0 0 0 0
GREASLY HOLDINGS LIMITED (ГРIЗЛI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД) НЕ 301933 1095 Кiпр Нiкосiя Нiкосiя Лампоусас,буд.1 20.0000 20 0 0 0 0
DIGOMAX LIMITED (ДIГОМАКС ЛIМIТЕД) НЕ 221220 1010 Кiпр Костакi Пантелiдi Нiкосiя Споруда Колокасiдес,1 20.0000 20 0 0 0 0
SITATE LIMITED (СIТАТЕ ЛIМIТЕД) НЕ 272656 1427 Кiпр Арч.Макарiоу & Карпенiсiоу Нiкосiя Споруда Ксенiос, оф.3 20.0000 20 0 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Усього 100.0000 100.0000 100000 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.04.2014
Кворум зборів** 0
Опис 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв, а саме: обрання робочих органiв чергових загальних зборiв Товариства (лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв), затвердження регламенту роботи загальних зборiв.
2. Затвердження рiчного звiту Директора виконавчого ПрАТ «Агрофiрма Березанська птахофабрика». Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
3. Затвердження Договорiв (угод), укладених Товариством.
4. Затвердження звiту Ревiзора про перевiрку звiту i балансу Товариства за 2013 рiк. Затвердження рiчного звiту, балансу i iнших форм бухгалтерської звiтностi Товариства за 2013 р.
5. Визначення порядку покриття збиткiв Товариства за 2013 р., визначення планових нормативiв розподiлу прибутку на 2014 р.
6. Прийняття рiшення про обранняя Депозитарiя та укладання з ним договору.
7. Прийняття рiшення про обрання Зберiгача та укладання договору з ним про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй випуску, та затвердження умов договору.
8. Внесення та затвердження змiн i доповнень до Статуту Товариства, у вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства», шляхом викладення його у новiй редакцiї.
9. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту в новiй редакцiї i проведення його державної реєстрацiї.
10 Обрання Ревiзора Товариства, визначення порядку його роботи вiдповiдно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.
11. Затвердження положень: «Про загальнi збори», «Про виконавчий орган», «Про дiяльнiсть Ревiзора Товариства», у вiдповiдностi з нормами Закону України «Про акцiонернi товариства». Визначення уповноваженої особи для пiдписання внутрiшнiх нормативних документiв Товариства.
12. Про обрання лiчильної комiсiї наступних загальних зборiв Товариства.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 10.04.2013 10.04.2013 10.04.2013 10.04.2013
Дата виплати дивідендів 10.04.2013 10.04.2013 10.04.2013 10.04.2013
Опис Рiшення небуло прийнято.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АКОфiнекспертсервiс"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 31867227
Місцезнаходження 01103 Україна м. Київ Печерський м.Київ Бульвар Дружби Народiв, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свiдоцтво № 2904
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата УКраїни
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002
Міжміський код та телефон (067) 465-33-44
Факс (050) 203-52-66
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Сертифiкат серiї А № 005629 вiд 25.12.2003 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Серiя АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.05.2010
Міжміський код та телефон (044)279-10-78
Факс (044)377-70-16
Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть
Опис 19.09.2006

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
29.08.2011 359/10/1/11 Управлiння ДКЦПФР в м.Києвi та Київськiй областi UA4000127765 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10.000 100000 1000000.000 100.000000000000
Опис Органiзована торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась, факти лiстингу/делiстингу вiдсутнi, додатковi емiсiї протягом звiтного перiоду не проводились.Iншi цiннi папери не випускались
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 97859.000 0 1196.000 0 99055.000 0
будівлі та споруди 46122.000 0 0.000 0 46122.000 0
машини та обладнання 27335.000 0 0.000 0 27335.000 0
транспортні засоби 2240.000 0 0.000 0 2240.000 0
інші 22162.000 0 0.000 0 22162.000 0
2. Невиробничого призначення: 2549.000 0 0.000 0 2549.000 0
будівлі та споруди 2549.000 0 0.000 0 2549.000 0
машини та обладнання 0.000 0 0.000 0 0.000 0
транспортні засоби 0.000 0 0.000 0 0.000 0
інші 0.000 0 0.000 0 0.000 0
Усього 0.000 0 0.000 0 0.000 0
Опис Х

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 0.000 0
Статутний капітал (тис. грн.) 0.000 0
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 0.000 0
Опис Х
Висновок Х

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 0.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 0.000 X X
Усього зобов'язань X 0.000 X X
Опис: За звiтний перiод у емiтента не виникало зобов'язань

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "АКОфiнекспертсервiс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31867227
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01103,м.Київ, Бульвар Дружби Народiв,10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України Свiдоцтво № 2904 23.04.2002
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** № 264/2 А № 003610 31.01.2013 29.01.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 31.12.2013
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "АКОфiнекспертсервiс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31867227
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01103 м.Київ, Бульвар Дружби Народiв, 10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України А 0036610 20.10.1999
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 10701200000017608 А 0036610 20.10.1999 29.01.2018
Текст аудиторського висновку (звіту)
Нами, ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА" "АКОфiнекспертсервiс", проведено аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПрАТ "АГРОФIРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", що включають Баланс, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, складених станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року, а також Примiток до звiтiв, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
В результатi проведеного аудиту встановлено, що фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Агрофiрма Березанська птахофабрика" станом на 31.12.2013 року у всiх суттєвих аспектах вiдповiдає положенням та вимогам Закону про бухгалтерський облiк, вiдображає його фiнансовий стан на дату складання звiтностi.
Система бухгалтерського облiку вiдповiдає структурi i виду дiяльностi Товариства, забезпечує регулярний збiр i належну обробку iнформацiї необхiдної для складання фiнансової звiтностi.
На думку аудитора, крiм зауважень зазначених в п.2.5.1. цього висновку, рiчна фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк, у всiх суттєвих аспектах, достовiрно подає фiнансову iнформацiю про Товариство вiдповiдає Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку України, а також встановленим вимогам законодавства України щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, прийнятої облiкової полiтики.
На думку аудитора, за винятком впливу питань зазначених а п.2.5.1. цього висновку, статтi активу балансу справедливо й достовiрно розкривають iнформацiю за видами активiв Товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
На думку аудитора, за винятком впливу питань зазначених а п.2.5.1. цього висновку, статтi активу балансу справедливо й достовiрно розкривають iнформацiю про зобов'язання Товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
На думку аудитора, статтi роздiлу першого пасиву балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про власний капiтал Товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
На думку аудитора, статтi роздiлу першого пасиву балансу справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про формування Статутного капiталу Товариства станом на 31.12.2013 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
На думку аудитора, звiт про фiнансовi результати справедливо й достовiрно вiдображає iнформацiю про обсяг чистого прибутку (збитку) за результатами дiяльностi протягом 2013 року вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
На пiдставi наведеного, аудитори вважають за можливе надати умовно-позитивний висновок про фiнансову звiтнiсть ПрАТ "АГРОФIРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" станом на кiнець дня 31.12.2013 року, за результатами операцiй з 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 0 0 0
2 0 0 0
3 0 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть)
Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть)

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Ні Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Ні Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть):

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма Березанська птахофабрика" за ЄДРПОУ 30698067
Територія за КОАТУУ 3220286601
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 01.47
Середня кількість працівників 258
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 07534,Київська обл., Баришiвський район, село Садове
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 496 414 0
первісна вартість 1001 664 711 0
накопичена амортизація 1002 -168 -297 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 163 583 0
Основні засоби: 1010 117313 110994 0
первісна вартість 1011 189808 190296 0
знос 1012 -72495 -79302 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 117972 111991 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 13091 13926 0
Виробничі запаси 1101 10549 8653 0
Незавершене виробництво 1102 886 2263 0
Готова продукція 1103 1577 2965 0
Товари 1104 79 45 0
Поточні біологічні активи 1110 65173 34423 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 20715 11035 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

6990

1970

0
з бюджетом 1135 91 124 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 38936 29076 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 7781 30468 0
Готівка 1166 92 42 0
Рахунки в банках 1167 7689 30426 0
Витрати майбутніх періодів 1170 11 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 6666 5533 0
Усього за розділом II 1195 159454 126555 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 277426 238546 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1000 1000 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 13305 13303 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 72122 36759 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 86427 51064 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 23868 174242 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 4709 3500 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 28577 177742 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 23090 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 60 384 0
за товари, роботи, послуги 1615 76266 6748 0
за розрахунками з бюджетом 1620 75 1525 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 220 317 0
за розрахунками з оплати праці 1630 479 632 0
за одержаними авансами 1635 0 84 0
за розрахунками з учасниками 1640 28368 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 33864 50 0
Усього за розділом IІІ 1695 162422 9740 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 277426 238546 0

Примітки Х
Керівник Слободянюк Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Безик Альона Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма Березанська птахофабрика" за ЄДРПОУ 30698067
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 166867 184929
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -151138 ) ( -137975 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

15729

46954
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 266612 67589
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -5065 ) ( -9872 )
Витрати на збут 2150 ( -6693 ) ( -16324 )
Інші операційні витрати 2180 ( -254481 ) ( -68015 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 2221 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

16102

20332
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 180 1
Інші доходи 2240 322 192
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -2878 ) ( -5625 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( -79 ) ( -39 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

13647

14861
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

13647

14861
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 13647 14861

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 151854 118699
Витрати на оплату праці 2505 12767 14307
Відрахування на соціальні заходи 2510 4693 5570
Амортизація 2515 14128 29568
Інші операційні витрати 2520 222177 68015
Разом 2550 405619 236159

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1000000 1000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1000000 1000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 13.65 14.8
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Х
Керівник Слободянюк Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Безик Альона Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма Березанська птахофабрика" за ЄДРПОУ 30698067
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

208667

196860
Повернення податків і зборів 3005 271 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 62 1380
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 257540 41069
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 372 662
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -308933 )

( -200469 )
Праці 3105 ( -10559 ) ( -11544 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -5302 ) ( -5532 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -2240 ) ( -86 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -34934 ) ( -10393 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 104944 11920
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 217 112
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 1 1
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 218 113
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 23090
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 -47923 -27342
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( -34552 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -82475 -4252
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 22687 7781
Залишок коштів на початок року 3405 7781 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 30468 7781

Примітки х
Керівник Слободянюк Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Безик Альона Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма Березанська птахофабрика" за ЄДРПОУ 30698067
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Звiт вiдсутнiй
Керівник Слоюлдянюк Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Безик Альона Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Агрофiрма Березанська птахофабрика" за ЄДРПОУ 30698067
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2013 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 1000 13305 0 0 72122 0 0 86427
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 -2 0 0 -49010 0 0 -49010
Скоригований залишок на початок року 4095 1000 13305 0 0 23112 0 0 37417
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 13647 0 0 13647
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 13647 0 0 13647
Залишок на кінець року 4300 1000 13303 0 0 36759 0 0 51064

Примітки Х
Керівник Слободянюк Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Безик Альона Миколаївна